Σύνδεση
               
                   
Untitled 1

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι χρήσης, όπως ισχύουν κάθε φορά, διέπουν τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (http://www.eshop.ariongr.com/) (εφεξής «ιστοσελίδα»), που δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΑΡΙΩΝ Αριζάνης Εμ Ιωαννίδου Θ ΟΕ (6,5 χιλ Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά Ευκαρπία Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 56429, τηλ. 2310 692610) (εφεξής «ΑΡΙΩΝ χαρτικά»), με σκοπό να παρέχει στους Πελάτες της («Χρήστες/Πελάτες») τη δυνατότητα να προβαίνουν μέσω της ιστοσελίδας, με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης, σε αγορές προϊόντων (ειδών χαρτοπωλείου) που εμπορεύεται κάθε φορά η ΑΡΙΩΝ χαρτικά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΑΡΙΩΝ χαρτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στο τηλ. 2310 692610.

2. Χρήση της ιστοσελίδας – Ευθύνη Χρήστη/Πελάτη
Ο Χρήστης/Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να προκαλέσουν ζημιά/βλάβη στην ιστοσελίδα ή να διαταράξουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας είναι πελάτης της ΑΡΙΩΝ χαρτικά, στον οποίο έχει χορηγηθεί από την ΑΡΙΩΝ χαρτικά προσωπικός κωδικός πρόσβασης στην ιστοσελίδα, ο οποίος ανανεώνεται κάθε μήνα, και οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Η ΑΡΙΩΝ χαρτικά δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον Χρήστη/Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Ο Χρήστης/Πελάτης είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές που διενεργούνται με τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα καθώς και για τη σύμφωνη με τους παρόντες όρους χρήση των υπηρεσιών που αντλούνται με τον κωδικό του πρόσβασης.
Η εγγραφή του Χρήστη/Πελάτη ως μέλους της ιστοσελίδας και η χρήση από αυτόν της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο Χρήστης/Πελάτης έχει μελετήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Εάν ο Χρήστης/Πελάτης δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε παραγγελίες για την αγορά προϊόντων και γενικά σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας.
Η ΑΡΙΩΝ χαρτικά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει ή καταργεί μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε και χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι νέοι, τροποποιημένοι όροι θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Η ΑΡΙΩΝ χαρτικά διατηρεί επίσης το δικαίωμα οποτεδήποτε να αναστείλει ή διακόψει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία της ιστοσελίδας κατά την απόλυτη κρίση της. Για τους λόγους αυτούς, ο Χρήστης/Πελάτης οφείλει πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής στην ιστοσελίδα να ενημερώνεται κάθε φορά για τους ισχύοντες όρους. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκάστοτε ισχυόντων όρων χρήσης της ιστοσελίδας.
Κάθε Χρήστης/Επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό της σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους Χρήστες/Πελάτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη/συναλλαγή.
Η εκ μέρους των Χρηστών/Πελατών της ιστοσελίδας παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους συνεπάγεται την υποχρέωσή τους για πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας/βλάβης που τυχόν προκληθεί συνεπεία της παραβίασης αυτής τόσο στην ΑΡΙΩΝ χαρτικά όσο και σε τρίτους. Επιπρόσθετα, η ΑΡΙΩΝ χαρτικά, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, πέραν των δικαιωμάτων που έχει από το νόμο, δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει ή να απενεργοποιήσει τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη/Πελάτη και να αναστείλει ή και απαγορεύσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της.


3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η ιστοσελίδα και ολόκληρο το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΑΡΙΩΝ χαρτικά ή τρίτων με τους οποίους συνεργάζεται/αντιπροσωπεύει η ΑΡΙΩΝ χαρτικά και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΡΙΩΝ χαρτικά ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Ενδεικτικά και μόνο απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή με άλλον τρόπο εμπορική εκμετάλλευση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και προβολή των ανωτέρω στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.


4. Περιορισμός ευθύνης της ΑΡΙΩΝ χαρτικά
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η ΑΡΙΩΝ χαρτικά καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου της ιστοσελίδας.
H ΑΡΙΩΝ χαρτικά δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας του Χρήστη/Πελάτη.
Η ΑΡΙΩΝ χαρτικά δεν εγγυάται την αδιάλειπτη δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα από τους Χρήστες/Πελάτες διότι αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά, ο τεχνικός εξοπλισμός των Χρηστών/Πελατών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. και άλλους παράγοντες/γεγονότα που δεν είναι δυνατό να ελέγξει η ΑΡΙΩΝ χαρτικά. Επίσης, η ΑΡΙΩΝ χαρτικά δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των Χρηστών/Πελατών για την ασφάλεια και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ούτε ότι η χρήση πληροφοριών ή στοιχείων από τον Χρήστη/Πελάτη που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα , δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.
Οι πληροφορίες που τυχόν παρέχουν οι Χρήστες/Πελάτες της ιστοσελίδας στην ΑΡΙΩΝ χαρτικά μέσω της ιστοσελίδας, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Οι Χρήστες/Πελάτες που δεν εμπιστεύονται την ιστοσελίδα καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Ακόμα, οι Χρήστες/Πελάτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.
Η ΑΡΙΩΝ χαρτικά δεν έχει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας προκληθεί στους Χρήστες/Πελάτες της από τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Επίσης, η ΑΡΙΩΝ χαρτικά δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από Χρήστη/Πελάτη για την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα.


5. Ανωτέρα βία
Η ΑΡΙΩΝ χαρτικά δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκπλήρωση, για πλημμελή ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, που προκύπτουν σε σχέση και με αφορμή τη λειτουργία της ιστοσελίδας, που οφείλονται σε γεγονός ή λόγο ανωτέρας βίας ή άλλο γεγονός πέραν από τη σφαίρας επιρροής της. Η ΑΡΙΩΝ χαρτικά θα ενημερώνει τον Χρήστη/Πελάτη εντός ευλόγου χρόνου αναφορικά με τη συνδρομή τέτοιων περιστατικών.


6. Λοιποί όροι
Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.
Η μη ενάσκηση από την ΑΡΙΩΝ χαρτικά των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση όρου.


7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία
Για την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς ή αμφισβήτησης που προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.


8.Ασφάλεια
Η ΑΡΙΩΝ χαρτικά αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών/Πελατών της ιστοσελίδας και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι Χρήστες/Πελάτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.